FOTO Michał Rainko realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

FOTO Michał Rainko – beneficjentem projektu dotyczącego wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa w sytuacji spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) spowodowanych negatywnymi skutkami wystąpienia epidemii COVID-19.

Numer projektu: RPLD.02.03.01-10-5077/20-00 realizowany w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Tytuł: Wsparcie przedsiębiorstwa w sytuacji spadku obrotów.

Wartość projektu: 23535,33 zł.

Cele: Utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Utrzymanie działalności oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez rozszerzenie zakresu usług.